Treningsplan

Treningsplan

Ein førebudd trenar er alltid ein god start og grunnlaget for ei vellykka trening. Ein trenar må ha ein plan for innhald og kva han vil at spelarane skal ha lært når treninga er ferdig.

Det er sjølvsagt skilnad på kor detaljert ein slik plan kan lagast, alt etter om ein trenar born, ungdom eller senior. Treningsplanen er ein av dei beste reiskapane til å lage ei god trening. I sjølve treningssituasjonen er ein oftast oppteken av å organisere øvingane og gi feedback, dermed er det knapp tid til å planlegge neste øving. For å lette på dette kan ein planlegge treninga med øvingsforklaring før oppstart. Ta i tillegg med målsetting og eventuelt ting ein skal huske å spørre om eller gi forklaring av i aktiviteten.

Det viktigaste med ein treningsplan er at du ikkje skal bruke energi på å planlegge neste øving mens du er på trening. Du kan vere fullt fokusert på å gi feedback til spelarane og vere mentalt til stades. Oppbygging, og kor detaljert ein treningsplan skal vere, er opp til den enkelte trenar å avgjere. Under kan du finne døme på korleis ein slik plan kan sjå ut. For nokre av dei mest rutinerte trenarane treng ikkje planen vere skriftleg – den kan vere ein tenkt plan. Som trenar for dei yngre er det ikkje alltid ein veit kor mange som kjem, og då kan det verte vanskeleg med ein alt for detaljert plan. Ein må ta høgde for varierande oppmøte.

Dei fleste trenarar opplever at treninga sjeldan går heilt slik ein hadde planlagt. Det kan ha samanheng med talet på spelarar på treningane er varierande eller at øvingane fungerer annleis enn venta. Treningsplanen frigjer likevel noko energi og gjer at ein får betre oversikt over kva som fungerer eller ikkje.

Oppbygging av treninga.

Oppbygginga er viktig for korleis den samla opplevinga vil bli. Isolert sett kan alle øvingar og spel vere gode på papiret, men i praksis kan dei “falle i fisk”. Dette er for ein stor del avhengig av kva spelarane kjem til treninga for. Tidshorisonten for ei teknisk øving kan ikkje vere for lang viss spelarane berre ynskjer å få mosjon og hygge seg. Når du lagar treningsplan bør du som trenar vere merksam på forholdet mellom isolerte/enkle  teknikkøvingar og meir komplekse øvingar/spel med fleire aksjonar. Det kan også oversetjast til; kor mykje står spelarane stille og gjentek ei rørsle sett opp mot kor mykje aktivitet og kor mange ulike aksjonar det er i øvinga.

Heilt generelt kan det vere ein fordel om treningsplanen skifter mellom teknikk og spelenært, slik at etter ei teknisk øving med relativt låg intensitet kjem det ei øving med høgt aktivitetsnivå. Det kan opplevast som lang tid å trene teknikk i 30 minutt om gongen. Og viss det ikkje er variasjon, kan dei færraste halde fokus gjennom heile øvinga.

Ulike døme på treningsplan av grupper av ymse alder vil bli lagt her etter kvart:
Sandvolleyballøkt for ungdomsskolen

Er du trenar for barn vil du finne inspirasjon blant videoane her:
Teknikk -og øvelsesvideoer for barn og nybegynnere

Share on print
Skriv ut artikkelen