Styrets oppgaver

Styrets oppgaver

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyest myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet og kan minimum bestå av leder, nestleder, et medlem, samt et varamedlem. Ofte kan det være hensiktsmessig å være flere i et styre enn påkrevd minimumsantall da flere kan dele på oppgavene som skal utføres. Det er anbefalt at styret består av et oddetallsmedlemmer (eks. 3, 5, 7 eller 9 medlemmer, samt varaer). Husk også kravet om kjønnsbalanse. Antall personer i styret er regulert av idrettslagets lov.

Styrets ansvar og oppgave er:
• Å iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
• Å påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en forsvarlig økonomistyring.
• Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
• Representere idrettslaget utad.
• Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
• Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. Barneidrett defineres til og med det året barnet fyller 12 år.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

Klubben styre bør lage en møteplan som er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Styret anbefales å ha status økonomi og status medlemstall som sak på hvert eneste møte. I tillegg bør styret kontinuerlig drøfte hvordan man kan ivareta og utvikle klubben videre slik at medlemmene rekrutteres og blir værende som medlemmer gjennom hele livet. Det skal skrives protokoll fra hvert styremøte som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i ettertid.

Share on print
Skriv ut artikkelen