Roller og verv

Roller og verv

Alle klubber er forskjellige. Noen klubber tilbyr aktivitet for mange lag i forskjellige grener på ulike sportslige nivåer, mens andre har ett eller to lag som møtes til trening en gang i uken. NIFs lov definerer noen roller som må være på plass slik som leder, styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteen. Videre er det klubbens sportslige tilbud som påvirker hvilke oppgaver som må løses og derav hvilke tillitsverv og roller man trenger. Det finnes dermed ikke en spesiell oppskrift eller modell på hvordan klubben skal driftes. 

Under finnes en beskrivelse av mulig oppgavedeling mellom ulike roller i en klubb. Felles for alle klubber er at man skal ha et styre. Vår anbefaling er at styret lager en oversikt over alle oppgaver som skal utføres og deretter fordeler oppgavene mellom de ulike tillitsvervene og rollene man ønsker.

Vår erfaring er også at det er en fordel hvis man bygger team som sammen diskuterer og løser de forskjellige oppgavene i klubben. Rollene beskrevet under kan dermed enkelt fordeles i et team der treneransvarligs oppgaver gjøres om til sportslig teams ansvar, mens dommerkoordinators oppgaver gjøres om til dommerkomiteens ansvar osv. Opprettelse av andre roller/team kan også være en god måte å avlaste antall oppgaver som ellers ville bli utført av styret.

Leder
– Mål og strategiarbeid
– Klubbens ansikt utad og representerer klubben i møter og forhandlinger
– Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styret og klubbens totale aktiviteter
– Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
– Holde kontakt med overordnede organisasjonsledd både mot særforbund og idrettskrets
– Gjennomfører samordnet søknad og rapportering i april hvert år, og se til at idrettslaget har oppgitt korrekt informasjon til brønnøysundregisteret.
– Kontakt med media

Nestleder
– Er lederens stedfortreder
– Ansvarlig for politiattestordningen
– Se til at nødvendig oppnevninger av komiteer, utvalg og verv foretas
– Se til at idrettslaget har og følger gjeldene lover for idretten og samfunnet for øvrig
– Se til at idrettslaget har nødvendige forsikringer, slik som underslagsforsikring
– Føre elektronisk medlemsregister og ha oversikt over inn- og utmeldinger.

Styremedlem – økonomi/juridisk
– Har ansvar for klubbens økonomi
– Ha ansvar for budsjettering, regnskapsførsel og økonomistyring
– Ansvar for fakturering av medlems- og treningsavgifter
– Kontakt med de enkelte lags oppmann og lagenes økonomiske situasjon
– Ansvar for idrettslagets ulike avtaler og oppfølging av disse

Styremedlem – sekretær
– Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
– Utarbeide styrets beretning i samarbeid med leder
– Ta seg av henvendelser og eventuell arkivering
– Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer
– Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte
– Oppdatere idrettslagets hjemmeside
– Skrive eventuelle søknader om økonomisk støtte til ulike organisasjoner, stiftelser, overordnede organisasjonsledd ol.

Styremedlem
– Ha ansvar for klubbens forebyggende arbeid mot doping
– Treninstid
– Lisenser
– Ansvarlig anlegg
– Ansvarlig bekledning

Styret er pliktig til å utnevne en ansvarlig for politiattester hvis man organiserer et idrettstilbud for mindreårige og/eller funksjonshemmede. I tillegg skal styre utnevne en barneidrettsansvarlig.

Barneidrettsansvarlig har som oppgave å:
1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling.

6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn

Ansvarlig for politiattester 

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret. Ansvarlig for politiattester skal gjøre følgende:  

 

 • Politiattestansvarlig skal informerer de som skal søke om politiattest om formål med ordningen og søknadsprosess.  
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut skjemaet «Bekreftelse på formål», og sende dette til de personene som skal søke om attest. bak ordningen og søknadsprosessen. 
 • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd 
  – dato for fremvisning 

 

Mer informasjon om politiattestordningen finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

 • Ha oversikt over hvilke roller/verv som skal velges på neste årsmøte
 • Gjøre det kjent i klubben at valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill til kandidater
 • Ha dialog med potensielle kandidater til ulike verv/roller. I dialogen er det en fordel om man får avklart kandidatens motivasjon, kompetanse og ikke minst hvor mye tid den enkelte vil bruke på vervet. 
 • Utarbeide en innstilling med foreslåtte kandidater til årsmøte
 • Presentere valgkomiteens innstilling på årsmøte
Viktige prinsipper for komiteens arbeid er å starte tidlig og at alle kandidater som foreslås er forespurt og har sagt ja til vervet. Beskriv også for potensielle kandidater hvilke oppgaver som skal utføres og ca. hvor mye tid vervet tar. Det er lite heldig hvis de som velges ikke har tid til vervet. 
 • Treneransvarlig har ansvar for oppfølging av trenere både i faglige og praktiske spørsmål.
 • Treneransvarlig skal se til at sportsplan er kjent for alle trenere og at den ligger til grunn for det sportslige tilbudet som skapes i klubben.
 • Treneransvarlig skal arbeide for å skape og videreutvikle en kompetansekultur der trenere jevnlig ønsker å utvikle seg som trenere og delta på kurs.
 • Treneransvarlig skal ha oversikt over alle klubbens trenere
 • Treneransvarlig skal rekruttere nye trenere
 • Treneransvarlig planlegger og organiserer trenerforum i  klubben
 • Avhengig av klubbens organisering kan treneransvarlig rapporterer til styret eller sportslig utvalg i klubben.
 • Dommerkoordinator har ansvar for oppfølging av dommere både i faglige og praktiske spørsmål.  
 • Dommerkoordinator skal se til at klubben har dommere i ulike serier i henhold til NVBFs reglement.  
 • Dommerkoordinator skal arbeide for å skape og videreutvikle en kompetansekultur der dommere jevnlig ønsker å utvikle seg i sin rolle og delta på kurs.  
 • Dommerkoordinator skal ha oversikt over alle klubbens dommere 
 • Dommerkoordinator skal rekruttere nye dommere 
 • Dommerkoordinator planlegger og organiserer dommerforum i klubben 
 • Arrangementsansvarlig skal ha ansvar for klubbens sportslige arrangementer 
 • Arrangementsansvarlig skal planlegge, gjennomføre og evaluere klubbens arrangementer. Herunder inngår blant annet: 
  • Søke om arrangementer på terminlisten 
  • Ha oversikt over hvilke oppgaver som må løses under arrangementet, hvor mange frivillige man trenger og rekruttere disse. 
  • Innkjøp av nødvendig utstyr til arrangementet 
  • Klargjøring av hall og/eller bane 
 • Informasjonsansvarlig har ansvar for at klubbens web-side og ulike sosiale medier er oppdatert 
 • Informasjonsansvarlig skal se til at klubbens frivillige har tilgang til verktøy som gjør det enkelt å kommunisere innad i klubben.  
 • Informasjonsansvarlig har ansvar for opplæring av andre frivillige i klubbens kommunikasjonsverktøy 
 • Informasjonsansvarlig skal ha dialog med lokal media om arrangementer og aktiviteter i klubben.  

Ha ansvar for sosiale sammenkomster i klubben slik som f.eks: 

  • Velkomstsamling for nye frivillige/foreldre i klubben 
  • Felles samling for hele klubben ved sesongstart/sesongslutt 
  • Lage innbydelser, reservere lokaler, innkjøp,  
 •  
 • Ha oversikt over klubbens materiell 
 • Foreslå, innhente og eventuelt kjøpe nødvendig materiell 
 • Sørge for at hvert lag har tilgang til førstehjelpsutstyr 
Share on print
Skriv ut artikkelen