Regnskap, revisjon og budsjett

Regnskap, revisjon og budsjett

 

 

Idrettslaget er pliktig til å følge NIFs lov for regnskap, revisjon og budsjett. Her er et utdrag fra de viktigste føringene som er satt fastsatt for idrettslag:

  • Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
  • Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven.
  • Alle idrettslag som har årlig omsetning under 5 millioner kroner skal som hovedregel følge NIFs lov § 2-11 punkt 2, men kan velge å følge regnskapsloven. Disse skal også velge en kontrollkomitè. Mindre idrettslag som velger forenklet lovnorm trenger ikke å velge kontrollkomitè.
  • Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
  • Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
  • På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
  • Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram. Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram
  • Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen informasjonsside hvor man finner råd, veiledning og en håndbok for klubbøkonomi. Informasjonen finnes via følgende nettadresse:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/

Share on print
Skriv ut artikkelen