Regnskap, revisjon og budsjett

Idrettslaget er pliktig til å følge NIFs lov for regnskap, revisjon og budsjett. Her er et utdrag fra de viktigste føringene som er satt fastsatt for idrettslag:

  • Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
  • Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
  • Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.
  • Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.
  • På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
  • Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram. Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen informasjonsside hvor man finner råd, veiledning og en håndbok for klubbøkonomi. Informasjonen finnes via følgende nettadresse:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
Share on print
Skriv ut artikkelen