Korleis halde på born og unge

Korleis halde på born og unge

Born og unge er ei gruppe som har mange muligheiter. Det er difor ein god ide å sjå nærare på korleis vi kan knyte dei nærare til klubben;

Få foreldra med på “prosjektet”! Få dei med på kva slags klubb, lag og idrett borna har valt. Still gjerne krav. Bruk dei foreldra som alt er i hallen. Lat dei trille ball, telje poeng, rydde opp i utstyr, hente vatn, pumpe ballar, m.m. Hugs på at dess meir du kan få foreldra involvert, dess meir oppbakking har born og unge i høve til idretten sin.

Kvalitet og engasjement i treninga. Det er ingen tvil om at viss unge møter eit miljø der dei har høve til å utvikle seg og trenarar som er engasjerte, så er det god sjanse for at dei blir verande og aktive i sporten. Trenarane treng ikkje å vere gode spelarar sjølv. Men viser dei engasjement og er ærlege om sine manglar, er det ikkje noko i vegen for at dei kan gode rammer for spelarane.

Det er få idrettar der gutar og jenter kan trene ilag både som born, ungdom og vaksne. Men dette er fullt mulig i volleyball. Det vil sikkert vere meiningsfullt å lage treningar/lag for begge kjønn.

Fakta:

I alle sportsgreiner er det fråfall i ungdomsåra – faktisk er det gjennomsnittleg 25 % av dei aktive sluttar når dei kjem i ten-åra.

Kvifor er det slik?

Klubbleiaren oppgir desse årsakane til at ungdom sluttar:

  • Fordi totalen; meir lekser/skulearbeid, ein ekstrajobb, andre vener, fester fører til tidspress
  • Fordi facilitetar/treningstilhøve er for dårlege
  • Fordi dei er trøytte/leie av aktiviteten

Utøvarane sjølve oppgir gjerne desse årsakane:

  • Manglande progresjon i treninga
  • Samhaldet på laget smuldra.
  • Veksande leksemengde/skulearbeid skaper tidspress

Det er med andre ord skilnad på kva “vi” trur er grunnen til at dei unge sluttar og grunnen dei unge kjem med sjølv.

Share on print
Skriv ut artikkelen