Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. I henhold til Norges Idrettsforbunds lov skal alle idrettslag og klubber gjennomføre årsmøtet innen 31. mars hvert år.

Årsmøtet for klubber med ordinær lovnorm skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
  b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]
  varamedlem(mer).
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

Årsmøtet for klubber med forenklet lovnorm skal:
  1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
  2.    Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
  3.    Velge protokollfører(e).
  4.    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5.    Godkjenne innkallingen.
  6.    Godkjenne saklisten.
  7.    Godkjenne forretningsorden.
  8.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
  9.    Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning. 
 10.  Behandle forslag og saker.
 11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12.  Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13.  Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

 

 For regler om stemmegivningen på årsmøtet, se NIFs lov § 2-21.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer i januar eller februar.

Styret har ansvar for å se til at innkalling, sakspapirene og gjennomføring av årsmøtet gjøres på en forsvarlig måte. Lovnorm for idrettslag regulerer noen frister for gjennomføring av årsmøtet.

Etter årsmøtet skal det skrives en protokoll av den valgte referenten(e) der vedtak kommer frem. Protokollen skal signeres av de som ble valgt av årsmøtet, og gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer.

Idrettsforbundet har utarbeidet en grundig oversikt med maler der man kan lese mer om klubbens årsmøte:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Valgkomite
I tillegg til styret er klubben også pliktig til å ha en valgkomite. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og komiteens arbeid er viktig at blir utført på en god måte. Å finne ressurspersoner som kan utvikle klubben i den retningen medlemmene ønsker, som både har energi og motivasjon til å ta fatt på vervet, er en forutsetning for at klubben skal utvikle seg videre. Det er en fordel om de som sitter i valgkomiteen har god kunnskap om klubben og kjenner til ressurspersoner som kan bidra til å utvikle klubben videre. Å sette av nok tid til å finne de egnede kandidatene er en stor fordel.

Share on print
Skriv ut artikkelen