Styrets oppgaver

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyest myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet og kan minimum bestå av leder, nestleder, et medlem, samt et varamedlem. Ofte kan det være hensiktsmessig å være flere i et styre enn påkrevd minimumsantall da flere kan dele på oppgavene som skal utføres. Det er anbefalt at styret består av et oddetallsmedlemmer (eks. 3, 5, 7 eller 9 medlemmer, samt varaer). Husk også kravet om kjønnsbalanse. Antall personer i styret er regulert av idrettslagets lov.

Styrets ansvar og oppgave er:
• Å iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
• Å påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, samt en forsvarlig økonomistyring.
• Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
• Representere idrettslaget utad.
• Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.
• Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. Barneidrett defineres til og med det året barnet fyller 12 år.

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

Klubben styre bør lage en møteplan som er tilgjengelig for klubbens medlemmer. Styret anbefales å ha status økonomi og status medlemstall som sak på hvert eneste møte. I tillegg bør styret kontinuerlig drøfte hvordan man kan ivareta og utvikle klubben videre slik at medlemmene rekrutteres og blir værende som medlemmer gjennom hele livet. Det skal skrives protokoll fra hvert styremøte som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i ettertid.

Roller og verv

Alle klubber er forskjellige. Noen klubber tilbyr aktivitet for mange lag i forskjellige grener på ulike sportslige nivåer, mens andre har ett eller to lag som møtes til trening en gang i uken. NIFs lov definerer noen roller som må være på plass slik som leder, styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteen. Videre er det klubbens sportslige tilbud som påvirker hvilke oppgaver som må løses og derav hvilke tillitsverv og roller man trenger. Det finnes dermed ikke en spesiell oppskrift eller modell på hvordan klubben skal driftes. 

Under finnes en beskrivelse av mulig oppgavedeling mellom ulike roller i en klubb. Felles for alle klubber er at man skal ha et styre. Vår anbefaling er at styret lager en oversikt over alle oppgaver som skal utføres og deretter fordeler oppgavene mellom de ulike tillitsvervene og rollene man ønsker.

Vår erfaring er også at det er en fordel hvis man bygger team som sammen diskuterer og løser de forskjellige oppgavene i klubben. Rollene beskrevet under kan dermed enkelt fordeles i et team der treneransvarligs oppgaver gjøres om til sportslig teams ansvar, mens dommerkoordinators oppgaver gjøres om til dommerkomiteens ansvar osv. Opprettelse av andre roller/team kan også være en god måte å avlaste antall oppgaver som ellers ville bli utført av styret.

Leder
– Mål og strategiarbeid
– Klubbens ansikt utad og representerer klubben i møter og forhandlinger
– Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styret og klubbens totale aktiviteter
– Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
– Holde kontakt med overordnede organisasjonsledd både mot særforbund og idrettskrets
– Gjennomfører samordnet søknad og rapportering i april hvert år, og se til at idrettslaget har oppgitt korrekt informasjon til brønnøysundregisteret.
– Kontakt med media

Nestleder
– Er lederens stedfortreder
– Ansvarlig for politiattestordningen
– Se til at nødvendig oppnevninger av komiteer, utvalg og verv foretas
– Se til at idrettslaget har og følger gjeldene lover for idretten og samfunnet for øvrig
– Se til at idrettslaget har nødvendige forsikringer, slik som underslagsforsikring
– Føre elektronisk medlemsregister og ha oversikt over inn- og utmeldinger.

Styremedlem – økonomi/juridisk
– Har ansvar for klubbens økonomi
– Ha ansvar for budsjettering, regnskapsførsel og økonomistyring
– Ansvar for fakturering av medlems- og treningsavgifter
– Kontakt med de enkelte lags oppmann og lagenes økonomiske situasjon
– Ansvar for idrettslagets ulike avtaler og oppfølging av disse

Styremedlem – sekretær
– Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter
– Utarbeide styrets beretning i samarbeid med leder
– Ta seg av henvendelser og eventuell arkivering
– Lage møteplan sammen med hele styret og distribuere den til alle styremedlemmer
– Lage oversikt over idrettslagets tillitsvalgte
– Oppdatere idrettslagets hjemmeside
– Skrive eventuelle søknader om økonomisk støtte til ulike organisasjoner, stiftelser, overordnede organisasjonsledd ol.

Styremedlem
– Ha ansvar for klubbens forebyggende arbeid mot doping
– Treninstid
– Lisenser
– Ansvarlig anlegg
– Ansvarlig bekledning

Styret er pliktig til å utnevne en ansvarlig for politiattester hvis man organiserer et idrettstilbud for mindreårige og/eller funksjonshemmede. I tillegg skal styre utnevne en barneidrettsansvarlig.

Barneidrettsansvarlig har som oppgave å:
1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper, slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne begrunne hvorfor dette er viktig.

3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget.
5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer helhetlig utvikling.

6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.

7) Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn

Ansvarlig for politiattester 

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret. Ansvarlig for politiattester skal gjøre følgende:  

 

 • Politiattestansvarlig skal informerer de som skal søke om politiattest om formål med ordningen og søknadsprosess.  
 • Politiattestansvarlig skal fylle ut skjemaet «Bekreftelse på formål», og sende dette til de personene som skal søke om attest. bak ordningen og søknadsprosessen. 
 • Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av ordningen.  Som et minstekrav for oppfølging av ordningen skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

  hvem som har blitt avkrevd politiattest med kontaktinformasjon, for hvilke oppgaver/funksjoner, og dato for når dette ble avkrevd 
  – dato for fremvisning 

 

Mer informasjon om politiattestordningen finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

 • Ha oversikt over hvilke roller/verv som skal velges på neste årsmøte
 • Gjøre det kjent i klubben at valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker innspill til kandidater
 • Ha dialog med potensielle kandidater til ulike verv/roller. I dialogen er det en fordel om man får avklart kandidatens motivasjon, kompetanse og ikke minst hvor mye tid den enkelte vil bruke på vervet. 
 • Utarbeide en innstilling med foreslåtte kandidater til årsmøte
 • Presentere valgkomiteens innstilling på årsmøte
Viktige prinsipper for komiteens arbeid er å starte tidlig og at alle kandidater som foreslås er forespurt og har sagt ja til vervet. Beskriv også for potensielle kandidater hvilke oppgaver som skal utføres og ca. hvor mye tid vervet tar. Det er lite heldig hvis de som velges ikke har tid til vervet. 
 • Treneransvarlig har ansvar for oppfølging av trenere både i faglige og praktiske spørsmål.
 • Treneransvarlig skal se til at sportsplan er kjent for alle trenere og at den ligger til grunn for det sportslige tilbudet som skapes i klubben.
 • Treneransvarlig skal arbeide for å skape og videreutvikle en kompetansekultur der trenere jevnlig ønsker å utvikle seg som trenere og delta på kurs.
 • Treneransvarlig skal ha oversikt over alle klubbens trenere
 • Treneransvarlig skal rekruttere nye trenere
 • Treneransvarlig planlegger og organiserer trenerforum i  klubben
 • Avhengig av klubbens organisering kan treneransvarlig rapporterer til styret eller sportslig utvalg i klubben.
 • Dommerkoordinator har ansvar for oppfølging av dommere både i faglige og praktiske spørsmål.  
 • Dommerkoordinator skal se til at klubben har dommere i ulike serier i henhold til NVBFs reglement.  
 • Dommerkoordinator skal arbeide for å skape og videreutvikle en kompetansekultur der dommere jevnlig ønsker å utvikle seg i sin rolle og delta på kurs.  
 • Dommerkoordinator skal ha oversikt over alle klubbens dommere 
 • Dommerkoordinator skal rekruttere nye dommere 
 • Dommerkoordinator planlegger og organiserer dommerforum i klubben 
 • Arrangementsansvarlig skal ha ansvar for klubbens sportslige arrangementer 
 • Arrangementsansvarlig skal planlegge, gjennomføre og evaluere klubbens arrangementer. Herunder inngår blant annet: 
  • Søke om arrangementer på terminlisten 
  • Ha oversikt over hvilke oppgaver som må løses under arrangementet, hvor mange frivillige man trenger og rekruttere disse. 
  • Innkjøp av nødvendig utstyr til arrangementet 
  • Klargjøring av hall og/eller bane 
 • Informasjonsansvarlig har ansvar for at klubbens web-side og ulike sosiale medier er oppdatert 
 • Informasjonsansvarlig skal se til at klubbens frivillige har tilgang til verktøy som gjør det enkelt å kommunisere innad i klubben.  
 • Informasjonsansvarlig har ansvar for opplæring av andre frivillige i klubbens kommunikasjonsverktøy 
 • Informasjonsansvarlig skal ha dialog med lokal media om arrangementer og aktiviteter i klubben.  

Ha ansvar for sosiale sammenkomster i klubben slik som f.eks: 

  • Velkomstsamling for nye frivillige/foreldre i klubben 
  • Felles samling for hele klubben ved sesongstart/sesongslutt 
  • Lage innbydelser, reservere lokaler, innkjøp,  
 •  
 • Ha oversikt over klubbens materiell 
 • Foreslå, innhente og eventuelt kjøpe nødvendig materiell 
 • Sørge for at hvert lag har tilgang til førstehjelpsutstyr 

Sportslig plan

Sportslig plan er klubbens styringsverktøy for tilbudet som skapes i hallen eller i sanden. Innholdet i klubbens idrettstilbud og organiseringen av dette skal være skal defineres i sportslig plan. Planen skal bidra til å skape kontinuitet, langsiktighet og forebygge uenigheter internt i klubben. Det er viktig at sportslig plan er forankret hos trenere og ledere slik at alle lag skaper et tilbud og utvikler spillere i samme retning. Dette gjelder også i utarbeidelse av planen.

Det anbefales at sportslig plan viser til og bygger på NVBFs Utviklingstrapp. Utviklingstrappen er en rettesnor i et hensiktsmessig og langsiktig utviklingsløp fra første treningsår til toppidrettsnivå.

Virksomhetsplan

Hva og hvem er klubben til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i klubben? Hvilke verdier står klubben vår for og hvilke mål jobber vi mot?

Dette er spørsmål man tar utgangspunkt i når klubbens virksomhetsplan skal defineres. Hensikten med virksomhetsplan er å sikre en sammenheng mellom vedtatte mål og de prioriteringer og tiltak som settes i gang. Planen skal fungere som et arbeidsverktøy for styret og bidra til at klubben når sine målsetninger.

Hvis klubben skal utarbeide en virksomhetsplan anbefales det å forankre dette arbeidet bredt blant medlemmene. Forsøk å legge opp til involvering og eierskap til det som skapes og skal være førende for klubben i kommende år.

NVBF og idrettskretsene tilbyr veiledning i slike prosesser.

Klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er, og noen steder må klubben gjøre egne avklaringer. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb. Klubben bør sette inn egen logo og bilder fra klubbens aktiviteter. Da vil den bli mer attraktiv å lese og bruke!

Klubbhåndboka bør vedtas og oppdateres av styret slik at det kan gjøres endringer i den når det er behov.
NIF har utarbeidet en nettside med veiledning og maler. Denne finnes her: klubbhåndbok

Visjon og verdi

Visjonen er en fremtidig ønsket tilstand som alle medlemmene kan strekke seg etter. Den skal fungere som «fyrlykta» som viser vei for klubbens virke.

Verdiene forteller hvordan vi skal opptre og hva som skal ligge til grunn for det arbeidet og tilbudet klubbmedlemmene skaper.

Har din klubb definert sin visjon og sine verdier? Hvis ja, brukes de bevisst i klubbens arbeid?

Verdiene setter føringer for hvordan klubben skal drive og prioritere. Ved siden av å peke retning forteller visjonen og verdiene utøvere, foreldre, samarbeidspartnere og interessenter i lokalmiljøet hva som definerer klubben. Den bidrar til å skape troverdighet og legge rammene for det sportslige og sosiale fellesskapet. Eksempelvis kan man vedta at «ansvarlig» er blant sine verdier. Dette vises igjen i klubbens arbeid og prioriteringer ved at man har fokus på å vise ansvarlighet gjennom å:

– Utdanne trenere som gir barn og ungdom et mestringsorientert tilbud
– Gjennomføre opplæring Anti-dopingarbeid for alle lag hvert år
– Påse at utstyret slik som nett og stolper til enhver tid er i forsvarlig stand slik at man forebygger eventuelle skader og ulykker som kan oppstå i hallen.

Volleyballforbundet og idrettskretsene har veiledere som kan bidra med rettledning hvis klubben ønsker å gjennomføre en prosess med å utarbeide en egen visjon og verdier eller inkludere eksisterende mer inn i klubbhverdagen.

Volleyballforbundets visjon er Livslang Idrettsglede, mens verdiene er Respekt, Stolthet, Engasjement og Mangfold. Disse omfavner hele organisasjonen.

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. I henhold til Norges Idrettsforbunds lov skal alle idrettslag og klubber gjennomføre årsmøtet innen 31. mars hvert år.

Årsmøtet for klubber med ordinær lovnorm skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
  b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)]
  varamedlem(mer).
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

Årsmøtet for klubber med forenklet lovnorm skal:
  1.    Godkjenne de stemmeberettigede.
  2.    Velge dirigent(er) som leder årsmøtet.
  3.    Velge protokollfører(e).
  4.    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5.    Godkjenne innkallingen.
  6.    Godkjenne saklisten.
  7.    Godkjenne forretningsorden.
  8.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder styrets oppfølging av årsmøtevedtak og forvaltning generelt.
  9.    Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning. 
 10.  Behandle forslag og saker.
 11.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12.  Vedta idrettslagets budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 13.  Foreta valg av styre med leder, nestleder og ett styremedlem. Styrets medlemmer velges enkeltvis.

 

 For regler om stemmegivningen på årsmøtet, se NIFs lov § 2-21.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer i januar eller februar.

Styret har ansvar for å se til at innkalling, sakspapirene og gjennomføring av årsmøtet gjøres på en forsvarlig måte. Lovnorm for idrettslag regulerer noen frister for gjennomføring av årsmøtet.

Etter årsmøtet skal det skrives en protokoll av den valgte referenten(e) der vedtak kommer frem. Protokollen skal signeres av de som ble valgt av årsmøtet, og gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer.

Idrettsforbundet har utarbeidet en grundig oversikt med maler der man kan lese mer om klubbens årsmøte:  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/

Valgkomite
I tillegg til styret er klubben også pliktig til å ha en valgkomite. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og komiteens arbeid er viktig at blir utført på en god måte. Å finne ressurspersoner som kan utvikle klubben i den retningen medlemmene ønsker, som både har energi og motivasjon til å ta fatt på vervet, er en forutsetning for at klubben skal utvikle seg videre. Det er en fordel om de som sitter i valgkomiteen har god kunnskap om klubben og kjenner til ressurspersoner som kan bidra til å utvikle klubben videre. Å sette av nok tid til å finne de egnede kandidatene er en stor fordel.

Klubbpakka – et juridisk verktøy

Tilbud til idrettslag og klubber i Norges Volleyballforbund!
Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for idrettslagenes virksomhet som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettsrelaterte fagområder, herunder også i forhold til NIFs lov og lovnorm for idrettslag.

Klubbpakka er et ”levende” produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som i mange år har bistått store aktører på organisasjonssiden i norsk idrett. For nærmere informasjon om advokatfirma Kleven & Kristensen og om Klubbpakka, se www.kleven-kristensen.no.

Norges Volleyballforbund mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant ansatte/tillitsvalgte slik at idrettslagenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever en stadig større ”rettsliggjøring”, økt fokus på lover og regler og kommersialisering av idretten, er det viktig at idrettslagene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere og kvalitetssikre organisasjonsarbeidet.

Vi er overbevist om at våre klubber og lag vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka, og vi har derfor fremforhandlet en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan tegne et abonnement til en rabattert pris. Pris, samt øvrige vilkår finnes på klubbpakka.no.

Norges Volleyballforbund oppfordrer med dette idrettslagene til å tegne abonnement på Klubbpakka.

Klubbens lov

Norsk idrett er til enhver tid underlagt norsk lovgivning. I tillegg har idretten et eget lovverk som legger føringer og setter rammer for de ulike organisasjonsleddene. Det er vedtatt en egen lovnorm for hvert enkelt organisasjonsledd – dvs. en for klubb, idrettskretser, særforbund osv. Det er, som en prøveordning, innført en egen forenklet lovnorm for idrettslag med 10-75 medlemmer som et ledd i prosessen med å forenkle klubbdriften.

Klubben skal vedta egen lov tilsvarende lovnorm for idrettslag. Endringer i loven gjøres på idrettslagets årsmøte og sendes inn til idrettskretsen. Dersom noe er feil eller må endres, vil klubben få beskjed tilbake fra idrettskretsen. Endringer i lovnormen som skyldes overliggende ledds lovendring (endringer som gjøres av Norges Idrettsforbund eller Norges Volleyballforbund) tas inn i lovnormen av styret.

Lovnorm for idrettslag finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss

Økonomi som barriere

Norges Volleyballforbund ønsker at alle barn og unge skal ha mulighet til å spille volleyball og sandvolleyball uavhengig av familiens økonomi. Her har vi samlet noen tips og råd om hvordan idrettslag og klubber kan arbeide for å få alle med!

Styret tar i bruk verktøyet ALLEMED
ALLEMED.no er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for idrettslaget å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet gir idrettslaget økt bevissthet om dette temaet, skaper diskusjon og bidrar til å finne gode løsninger på hva idrettslaget kan gjøre for å få alle med. Verktøyet kan enten lastes ned eller bestilles her og det tar bare 1 time å gjennomføre.

Når dere gjennomfører ALLEMED vil dere ende opp med 1-3 konkrete handlinger dere skal gjennomføre for å få alle med. Det er viktig at handlingene er realistiske, at det ikke er mer enn tre totalt og at dere blir enige om en tydelig og klar ansvarsfordeling.

Tips! Sett gjerne en tidsfrist og ta et bilde som kan publiseres et sted som minner dere på handlingene jevnlig.


To spillere er på vei til å slutte – kan økonomi være årsaken?

Jasmin og Anne synes plutselig at volleyball ikke er så gøy lenger og sier til treneren at de vil slutte. Treneren stusser, for Jasmin og Anne har vært noen av de ivrigste på laget så langt. For en uke siden ble fakturaen for årets kontingent og treningsavgift sendt ut. Vi vet at barn ofte vil skåne familien sin hvis de vet at familien ikke har råd. Ved å si at det ikke er gøy lenger kan Jasmin og Anne bortforklare en vanskelig situasjon på hjemmebane. Hvordan kan idrettslaget håndtere situasjonen?

Vi anbefaler at idrettslaget gjør følgende: Lagleder/trener bør snakke med ledelsen i idrettslaget for å avklare hvordan man kan følge opp de to spillerne.  Idrettslag anbefales å ha rutiner for å kontakte foreldre/foresatte som ikke betaler kontingent/treningsavgift, og for eksempel tilby betaling over flere avdrag for de som har behov for dette. Dersom foresatte sier de ikke kan betale, eller man ikke kommer i kontakt med foresatte, anbefaler vi at idrettslaget selv dekker kontingent/treningsavgift. Dette for at barna skal kunne fortsette i idretten. Eksempelvis kan idrettslag satt av noe midler til dette i budsjettet (eks. som kontingentfond). Dersom mange barn er i situasjonen til Jasmin og Anne, og idrettslaget ikke klarer å dekke alt ved intern omfordeling, bør idrettslaget ta kontakt med kommunen for å se om de kan være med å betale Jasmin og Annes utgifter.

Kommunens knutepunktfunksjon eller NAV kan være en god start. Her kan du finne kontaktinformasjon for slike knutepunkt/kontaktpersoner i de fleste kommuner: Oversikt over kontaktpersoner i kommunene


Hva gjør andre klubber?

Mange volleyball- og sandvolleyballklubber arbeider svært godt med å inkludere barn og unge i sine aktiviteter. Samtidig er det alltid mulig å hente inspirasjon og lære av andre.  Her har vi samlet noen eksempler om hvordan andre klubber informerer og møter medlemmer som har utfordringer med å betale medlemsavgiften/treningskontingenten:


Vi ønsker mer informasjon, tips og råd, men vet ikke helt hvor vi skal lete?